Här kan du läsa bl.a sammandrag av veckobreven till medlemmarna från vår Gruppledare tillika Oppositionsråd: Hans Bertil Sinclair
Tfn: 0733-88 08 43
e-post: hb@klippanmoderaterna.se
Hemsida: www.sinclair1.se
Politiska uppdrag:
Vigselförrättare
Ledamot Kommunfullmäktige
2:e vice ordf. Kommunstyrelsen
Ledamot Tekniska utskottet
Ledamot Personalutskottet
Ledamot Styrgrupp 6 K
Ledamot BRÅ
Ledamot Kommunalförbundet Medelpunkten
Ledamot Skåne NordVäst
Ledamot Räddningsnämnden

Du kan följa alla ärenden på kommunens hemsida http://www.klippan.se.
Gå in under kommun och politik och därefter möten,handlingar och protokoll så hittar Du alla olika nämnder och styrelser. Du kan också följa Kommunfullmäktige i direktsändning eller repris. Då går Du in under samma rubriker så hittar Du även Kommunfullmäktige.
Vårt nästa Gruppmöte är torsdagen den 30/8 kl. 19.00 i ”Vita Huset” mitt emot Åbyplan. Alla medlemmar är välkomna!

Senaste nytt 

Budgetförslag 2019
Klippanmoderaterna är av uppfattningen att samtliga förvaltningar har både möjligheten och viljan att effektivisera sina verksamheter bl.a. genom inflytandet från personalen. Vi yrkar därför att alla nämnder och styrelser, exklusive Plan- och Byggnämnden, åläggs ett effektiviseringskrav på 1,5 % av sin verksamhet. Detta ger ett disponibelt utrymme om c: a 14 mkr vilket vi vill fördela enligt följande.

Till Socialnämnden återförs 4,6 mkr för:

  • inrättande av 4 tjänster som fältsekreterare
  • ökad personaltäthet inom äldreomsorgen

Till Barn- och Utbildningsnämnden återförs 4,5 mkr för:

  • Ökad lärartäthet
  • Upprätthållande av pedagogisk omsorg (familjedaghemsverksamhet) i kommunens olika delar
  • Resursförstärkning till barn/elever i behov av särskilt stöd

Till Kultur- och Fritidsförvaltningen återförs 3,0 mkr för:

  • Kulturarrangemang
  • Föreningsutveckling, ledarutbildning
  • Controller/kommunikatör/strateg 75%
  • Genomförande av Kulturskola

För att uppfylla kravet på ekonomiskt god hushållning återför vi 1,9 mkr till årets resultat som därmed blir 14,3 mkr, dvs 1,5% av skatter och bidrag.

Investeringsbudget
Det har under de senaste fyra åren varit väl känt att behov föreligger att utöka antalet platser inom äldreomsorgen från dagens 125 till minst 180 platser enligt vår syn. Detta kan ske inom en mycket kort framtid (våren 2019) om kommunen låter de intressenter som finns (minst två) påbörja byggnation av vårdboende på lämplig plats i Klippan.

Att avsätta 2 mkr för ett ändamål som i förlängningen innebär ytterligare en tung belastning för Klippans kommuns investeringsbudget anser vi inte vara motiverat.  Det finns lösningar som både ger kommunen flexibilitet i utnyttjandet av antal äldreomsorgsplatser, inga investeringskostnader och inga driftskostnader samt ett fast välkänt pris per plats och inga överraskningar ur ekonomisk synvinkel. Därför yrkar vi:

att                  utredning äldreboende, 2 mkr, stryks
att                  2 mkr tillförs projekt Sågen 8

För Moderaterna
Hans Bertil Sinclair/Gruppledare

Beslut i Kommunstyrelsen 28/2
1. Trafikutredning rörande Klippans kommuns tätorter
2. Översyn av kommunens samtliga särskilda boende – LSS i syfte att precisera en
ambitionsnivå som tillgodoser brukarnas behov av olika särskilda boenden .

Bokslutsberedning med alla nämnder den 13/2
Sammantaget ser ekonomin bra ut för kommunen.
Underskottet i socialnämnden är nu nere på c:a -3 mkr. Då ska man komma ihåg att nämnden fått ett tillskott på drygt 27 mkr de senaste tre-fyra åren.
För att kommunen ska anses ha en god ekonomi i balans ska vi ligga runt
17 miljoner i överskott. Överskottet 2017 kommer att ligga en bra bit över det i år.

Tisdagen den 30/1 genomfördes samråd med Socialnämnden kring det framtida behovet av vård- och omsorgsboenden i kommunen.
Här framkom att vi idag har en kö på 21 personer som väntar på beviljad plats i ett Vårdboende. 8 väntar i hemmet med hög insats av hemtjänst, 4 väntar på Korttidsplatserna på Åbyhem och 9 st väntar på av kommunen köpta platser i andra kommuner. Såhär lång kö har aldrig förekommit i Klippan. Normalt antal har varit c:a 7 som erhållit plats inom den stipulerade tiden 3 månader.
Om vi fått ha kvar majoriteten hade det idag funnits ett nytt privat Vårdboende med 54 platser samt ett Trygghetsboende för 70+ på ”Emgårdska tomten”. Tyvärr en lösning som den s-ledda majoriteten hittills inte kunnat tänka sig.

Vid en konferens den 29/1 på Norra Station i Hässleholm var programpunkten ”Framtida Kommunindelning”. Ett högkänsligt ämne som bär spår av motsvarande ”övning” med beslut 1971 som genomfördes i Klippan 1974. Då blev Riseberga, Östra Ljungby och Klippans kommuner en ny kommun i form av Klippan. En kännbar åtgärd som fortfarande bär spår efter sig. Sista kommunsammanslagningen i Sverige skedde 1979. Vid denna konferens presenterades ett underlag som innebar att Perstorp, Klippan, Åstorp, Bjuv och Örkelljunga  skulle slås samman till en ny kommun benämnd Åstorp. Jag kan lugna alla med att Regeringens arbetsgrupp, som bland mycket annat behandlar denna fråga, har i sina direktiv klart uttalat att eventuella sammanläggningar ska vara frivilliga. I denna kommitté finns bland andra vår egen Riksdagsledamot Anette Åkesson, Båstad, så vi kommer att kunna följa arbetet på nära håll.

Hans-Bertil Sinclairs foto.

Inlägg av tidigare Gruppledare/Oppositionsråd: Kenneth Dådring
2017-08-24
Info Räddningstjänsten och förslaget angående eventuellt samgående med Räddningstjänsten Skåne-Nordväst (Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga).
I alla våra beslut och som en grund i vår politik i allmänhet finns valfriheten och det kommunala själbestämmandet som tungt vägande argument. När nu ärendet om att vår Räddningstjänst som vi har tillsammans med Åstorp eventuellt ska lyftas upp i ett större sammanhang, är det dessa argument som i sammanhanget väger tyngst.
Jag och många av våra aktivaste moderater i Klippan, har de senaste månaderna haft diskussioner med representanter inom Räddningstjänsten. Vi har lyssnat in och dessutom försökt skapa oss en bild av situationen i sin helhet. Några saker som då framkommit är:
 – Stora delar av personalkåren har av olika anledningar
inte varit delaktiga i processen
 – Känslan är att inriktningen redan innan utredningsarbetet
påbörjades var mot ett samgående
 – Ett bedömande är att absolut max 30% av personalen är
positiva till ett samgående
 – Absoluta flertalet (för att inte säga alla) deltidsbrandmän
är negativa till ett samgående.
 – Perstorps Räddningstjänst står också för ett
ställningstagande. Man inväntar dock beslut från
Kippan/Åstorp. Mest troligt för att kunna ha dörren öppen
för ett förslag som bygger på att Perstorp skulle ansluta
sig till oss i Klippan/Åstorp om vi skulle säga nej en
förbundslösning. En sådan lösning tror vi dock tveklöst
skulle gagna vår situation, vår räddningstjänst och dess
verksamhet.
 – Fullständig ekonomisk rapport går inte att få fram!!!
 – Idag kostar Räddningstjänsten i Förbundet ca
950:-/invånare och år. (Förbundets uppgifter)
 – Idag kostar vår egen Räddningstjänst ca ca
810:-/invånare och år. (Egna uppgifter)
Observera att detta är en ansenlig skillnad till vår fördel. Skulle ett samgående bli aktuellt, är det sagt att vår insättning kommer att vara vår nuvarande budget plus de overheader/tjänster som tillkommer genom ett samgående. Troligt blir då sanningen att vi helt skulle tappa vårt självbestämmande om vår Räddningstjänst, samtidigt som det skulle bli avsevärt dyrare inom kort.
Efter allt informationsinhämtande och diskussioner i olika sammanhang och grupper, har vi Moderater i Klippan därför på det senaste gruppmötet tagit ställning för att AVSLÅ förslaget om ett samgående med Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
PS: I Åstorp var majoriteten delad vilket gjorde att kommunstyrelsen AVSLOG förslaget till ett sammangående. Ärendet har dock ännu inte varit uppe i Åstorps fullmäktige ännu.

2017-07-31
M.a.a brand i Ljungbyhedsskolan:
Strax före midnatt natten till idag (31/7) utlöstes ett automatlarm på Ljungbyhedsskolan. När brandkåren strax därefter kom dit var den mest östra delen (träbyggnaden) redan övertänd. Inriktningen blev därför att rädda kvarvarande byggnader, vilket de 5 räddningskårerna lyckades ritigt bra med. Nuläget är att träbyggnaden totalförstördes och att den intilliggande tegelbyggnaden (”huvudbyggnaden”) klarade sig. Dock sot- och rökskadades den byggnaden, speciellt mycket på nedanvåningen. Sanering av sot och rök har redan påbörjats. Tidigt i morse satt berörda chefstjänstemän i möte för att påbörja konsekvensbeskrivningen av det inträffade. Inriktningen är att skolan ska starta precis som planerat den 16/8. Alternativa lokaler håller också på att inventeras ifall lediga utrymmen på den kvarvarande delen av skolan inte kommer att räcka till. Skola, fastighet och kommunledning kommer den närmsta tiden att jobba för att bilden ska bli klarare så att politiken kommer att få underlag för kommande ställningstagande. Samtidigt som det som inträffat är helt förfärligt och oerhört tråkigt måste vi ändå snabbt blicka framåt för att se hur vi på bästa sätt hanterar de nyuppkomna förutsättningarna. Parallellt med det kommunala arbetet, pågår en utredning av brandförsvar och polis för att säkerställa hur och av vad som branden uppstod. Tyvärr gick vår motion från i våras gällande uppsättning av övervakningskameror inte igenom, vilket i sammanhanget säkert skulle underlättat detta arbete. Jag kommer den närmsta tiden ständigt att hålla mig helt uppdaterad genom de olika ledningsgrupper och tjänstegrupper som är igång i ärendet. När ny information av vikt kommer fram kommer jag att på olika kanaler vidareinformer om detta. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort beröm dels till vår fantastiska räddningstjänst som genom ett antal rådiga ingripanden lyckades rädda alla intilliggande byggnader. Dels till vår kris och säkerhetssamordnare Göran Tesfai Skoglund som genom otroligt bra förebyggande arbete sett till att vi har en organisation på bredden som kan hantera denna typ av händelser.

2017-07-26
POLITISKT LEDARSKAP . . . Mer eller mindre obefintligt!
Ni har hört mig säga det förr!!! Såväl på lokal, regional som nu också på riksnivå!!! Det får mig att tro att eftersom det finns en systemati i detta, så är det socialdemokratins syn på hur politiskt ledarskap ska bedrivas som vi nu ser. Det är möjligt att ett politiskt ledarskap byggt på en konstig blandning av arrogans, självgodhet och nonchalans gjorde sig på 60- och 70-talet. I det moderna Sverige förtjänar våra medborgare bättre än så. Om vi synar nuvarande situation lite på djupet kan vi snart också konstatera att ”haveriet” sträcker sig långt bortom Transportstyrelsen.

2017-06-29
Kort rapport från veckans Kommunstyrelsemöte:
1. Vi moderater presenterade vårt budgetförslag inför 2018. Det inrymmer satsningar på 14,2 Msek utöver S-majoritetens budget. Dessa fördelar vi på BUN 5,5 Msek (förskola och pedagogisk omsorg), SOC 4,5 Msek (äldrevården) och 4,2 Msek vill vi satsa på ”en levande landsbygd”. Vi finansierar alla de 14,2 Msek genom ett effektivitetskrav på 1,1% (totalt ca 9,9 Msek) för verksamheterna (organisatoriska och strukturella förändringar och INTE en reducering av personal i den direkta verksamheten). Dessutom vill vi sänka kravet på finansaförvaltningen gällande det som kallas för ”god ekonomisk hushållning” från ett resultat på 2% till 1,5% vilket i sig ger tot 4,3 Msek.
2. Försäljning av ”Emgårdska tomten”. Vi tillsammans med L, Kd, Mp och Sd röstade mot S-majoritetens förslag på försäljning. Vi har ingenting emot att tomten säljs. Vi har heller ingenting emot att den bebyggs. Men . . . eftersom tomten är så strategiskt viktig och det till hösten ska genomlysas vilka våra nuvarande och kommande behov är avseende olika typer av boendeformer, tror vi det kan vara klokt att i detta läget ha lite is i magen. Tomten blir inte mindre attraktiv för det, men vi från kommunens sida kommer mer att kunna precisera hur tomten ska nyttjas. Tack vare att Sd röstade för vårt avslag till försäljning, och Mp valde att rösta mot sina majoritetsvänner, vann vårt avslagsyrkande.

2017-03-30
På tisdagens fullmäktige reserverade vi moderater oss tillsammans med övriga KlippanAlliansen mot förslaget på ny organisation för Arbetsmarknad och Integration. Anledningen var att vi tycker att rent organisatoriskt ska sådana frågor haneras under kommunstyrelsens vingar. Samtidigt påtalade vi hur illa detta ärende hanterats. Som beslutet nu blev, ska Arbetsmarknad och Integration in under BUN . . . som inte ens yttrat sig i ärendet. Då vi på förra KF påtalade detta och lyckades få ärendet återremiterat trodde vi att BUN skulle få möjlighet till detta. Men när man dagen efter kl 13.30 åter lägger fram ärendet som ett x-tra ärende på KSAU (vilket vi motsatte oss men blev nerröstade), förstod vi att så inte skulle bli fallet. Så det ärende som nu kom upp till fullmäktige var exakt detsamma som tidigare. Varken mer eller mindre utredningar gjorda. Fortfarande bristfälliga underlag. Fortfarande ett BUN som hållits utanför. Ett i alla hänseende mycket gott exempel på maktmissbruk, enligt mitt sätt att se på saken. Tack alla ni som var på plats.

2017-02-28 HD ”Min mening”
Skriver idag i HD med tydlighet gällande lokalt samarbete med Sverigedemokraterna.
Min mening: Tar Sverigedemokraterna i Klippan sitt ansvar?
I Sverige har vi ett demokratiskt system som bygger på att vi röstar fram partier och personer som företräder oss medborgare.
Klicka och läs!

2017-02-01
Kort rapport från dagens KS:
Ärende 2: Här beslutades att Turistinformationen skulle vara kvar på samma plats och med i stort sett samma inriktning även de kommande åren. Vi Moderater, med stöd av övriga KlippanAlliansen och Sd, ansåg att Turistinformationen skulle samlokaliseras med biblioteket. Dels för att man då frigör ca 120 000/år (hyra av lokaler) som skulle kunna användas till ytterligare utveckling av turistinformation/öppethållande. Dels för att de totalt ca 2000 besök / år som turistbyrån har, med säkerhet åtminstone skulle 10-dubblas. Den allt mer digitaliserade världen gör dessutom att fler och fler använder sociala medier, vilket gör att en hel del kommuner till och med helt plockat bort sina ”turistbyråer” för att istället anpassa sig helt utifrån de förutsättningar och ”verklighet” som råder. Vårt ställningstagande i frågan skulle kunna ses som en anpassning mot detta.
Ärende 4: Justering av anläggningstaxan för den allmänna vatten och avloppsanläggningen: Länsstyrelsen håller på att sätta ner foten och kommer inom kort att verka tvingande mot oss kommuner. De kommer att kräva att där det idag finns större samlingar hus utan kommunalt vatten (Smålanden, Bonnarp, Kungsleden mfl), där kommer Länsstyrelsen att tvinga kommunen att bygga ut kommunalt (vatten-) och avloppssystem. Eftersom det inte är skattefinansierat, utan är VA-kollektivets uppgift att finasiera en sådan utbyggnad, krävs ökade taxor. Om vi skulle välja att inte höja taxan utan låta den enskilde husägaren i dessa områden ansvara för dessa av Länsstyrelsen pålagda och nya kostnader, skulle detta kunna bli en kostnad för den enskilde på upp mot 350 000 (där huset kanske inte är värderat i ens så mycket!!!) Detta tycker vi är helt orimligt. Därför ställde vi oss bakom ett förslag som säger att anläggningstaxan höjs från 61 000 till 90 000:-. Eftersom det är stror osäkerhet hur utbyggnade framöver kommer att se ut, tog vi inget beslut om ”steg 2” i höjningen som kanske också kommer att bli aktuellt framöver. Men för det krävs i så fall nytt beslut om några år.
Ärende 7: Ny organisation avseende arbetsmarknad och integration kommer nu att landa i BUN:s organisation. Detta reserverade vi i KlippanAlliansen oss mot till fördel för eget förslag där vi yrkade på att dessa viktiga frågor definitivt ska ägas av kommunstyrelsen.

2017-01-27 HD ”Min mening”
Skriver idag i HD tillsammans med mina gruppledarkollegor i KlippanAlliansen. Den bristfälliga och ibland till och med helt saknade politiska styrningen får stora konsekvenser för kommunen. Och i detta finns det bara förlorare.
Min mening: Klippans styre visar sitt ointresse för medborgarna
Inte sällan hörs toner från den socialdemokratiska majoriteten om hur man värnar den enskilde medborgaren och speciellt de mest utsatta.
Läs mer!

2017-01-25 
Kort rapport från gårdagens fullmäktige:
– Moderat motion gällande att ta fram policy för användandet av sociala medier i skolan: Bifallen
– Moderat motion angående utbildning för politiker och tjänstemän i ämnet urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk: Bifallen
Bra att vi har en aktiv fullmäktigegrupp som är ”på” när det gäller att motionera.
SD hade också uppe en motion som gällde kameraövervakning. Denna avslogs dock. I grund och botten var det en bra motion där vi ställde oss bakom deras första ”att-sats” som innebar att pga anledning skulle kameror sättas upp på Ljungbyheds skola. Den andra ”att-satsen” kunde vi däremot inte ställa oss bakom eftersom den innebar ett generaliserande som gick ut på att där det nästa gång infann sig besvär som skadegörelse mm, skulle också kameror sättas upp. Vi anser att varje fall är unikt och skall tas upp för separat beslut