Klippan Moderaterna


 

Moderaterna på Din sida i Klippan
Välkommen till Klippanmoderaternas hemsida
Första sidan Vår Politik Företrädare Om Oss Bli medlem Logga in Kontakt Gamla webbsidan
             

Vår moderata historia!


Partiets bildande:

Under slutet av 1800-talet hade det bildats högergrupper och moderata grupper i riksdagens båda kamrar. Men ännu i början av 1900-talet saknade de grupperna en rikstäckande organisation för kontakt med och information till väljarna.

Framgångarna, som socialdemokraterna och liberalerna då fick i valen till riksdagens andra kammare, berodde till stor del på att de hade organiserat sig och därför kunde bedriva mer effektiva valkampanjer. (Socialdemokratiska Arbetarepartiet hade bildats 1889 och Frisinnade Landsföreningen bildades 1902.)

En grupp högerriksdagsmän, under ledning av Gustaf Fredrik Östberg, tog initiativet till bildandet av ett nytt parti. Det bildades vid ett möte i Stockholm 17-18 oktober 1904 och fick namnet Allmänna Valmansförbundet.

Den som främst fick ansvaret för uppbyggandet av partiorganisationen var Gust Gustafsson, som egentligen var tidningsman och hade varit chefredaktör för Östgöta-Correspondenten.

Ideologi och utveckling:

Från början var partiet klassiskt konservativt och nationalistiskt. Successivt har liberala och internationalistiska idéer vunnit insteg. Idag är Moderata Samlingspartiets ideologi en förening av konservativ samhällssyn och liberala idéer. Det som präglar partiets ideologiska syn är behovet av kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den enskilda människans valfrihet.

Moderata Samlingspartiet lägger mycket stor vikt vid internationellt samarbete. Redan 1961 tog partiet ställning för svenskt medlemskap i EEC, som EU kallades den gången.

Vi samarbetar med konservativa, liberala och kristdemokratiska partier från andra länder inom ramen för International Democrat Union (IDU) - där Carl Bildt är ordförande - och European Democrat Union (EDU). Efter Sveriges inträde i EU är partiet också medlem i Europapartiet European People's Party (EPP). I Europaparlamentet hör de fem moderata ledamöterna till EPP-gruppen.
 

Valresultat:

 • I det första allmänna valet i Sverige för både män och kvinnor till riksdagens andra kammare 1921, fick partiet 25,8 % av rösterna.
 • Partiets högsta röstetal nåddes 1928 med 29,4 % av rösterna.
 • "Bottenrekordet" sattes 1970 med 11,6 %.
 • I riksdagsvalet, 1998, fick vi 22,9 % och i valet till Europaparlamentet 1995 fick vi 23,2 %.
 • Riksdagsvalet 2002 präglades av väljarflykt, i första hand till folkpartiet. 15,2% är något av ett "bottenresultat" som innebar att vi tappade 27 mandat!
 • Valet 2006 blev ett kanonval med 26,2 %. En ryslig upphämtning från val 02!
 • Valet 2010 innebar "all time high" med 30,85 % !!!

Arvid Lindmans tid:

Arvid Lindman hörde inte till initiativtagarna till partiet, men anslöt sig som medlem när det bildades. Inom loppet av två år blev han partiets ledande personlighet och valdes formellt till partiordförande 1912.

Arvid Lindman kallades ofta "Amiralen", eftersom han var konteramiral i flottan. Han hade också varit VD i Iggesund och LKAB och generaldirektör i Telegrafverket (numera Telia).

Arvid Lindmans tid som partiordförande var en tid av uppbyggnad och konsolidering. Det gällde att få de olika högergrupperna att enas i ett handlingskraftigt parti och att anpassa det till nya tiders krav.

Det var en högerregering, med Arvid Lindman som statsminister, som 1907 lade propositionen, som bifölls av riksdagen, om införande av allmän rösträtt för män till riksdagens andra kammare.

Andra frågor som partiet drev med stor kraft var att försvaret skulle få tillräckliga resurser, ett starkt näringsliv, ett väl fungerande jordbruk och reformer för sociala framsteg. Det var Arvid Lindmans första regering som tillsatte utredningen, som sedan kom att föreslå allmän folkpension.

Partiet har ända sedan sin början sett som en av sina allra viktigaste uppgifter att motarbeta socialismen.

Namnbyten:

1938 bytte partiet namn från Allmänna Valmansförbundet till Högerns Riksorganisation och använde från 1952 beteckningen Högerpartiet. Sedan 1969 heter vi Moderata Samlingspartiet.

Växlande framgångar:
Efter segervalet 1928 följde en längre period av tillbakagångar i valen, som bröts i valet 1952, då Jarl Hjalmarson hade blivit partiordförande. Hjalmarsons tid (1950-61) innebar både förnyelse av partiets politik och valframgångar.

En konservativ grundsyn tillsammans med en bestämd och ideologisk kamp mot efterkrigstidens planhushållningsidéer gav partiet en viktig roll i 1950-talets politiska utveckling. Partiet förde fram förslag som skulle göra det möjligt att vara oberoende och själv klara sin ekonomi. "Ägardemokrati" betecknade partiets modell att sprida ägandet av näringslivet till allmänheten, i motsats till den socialdemokratiska politiken, som syftade till att koncentrera ägandet.

Partiet protesterade mot den successiva ökning av skattetrycket, som den socialdemokratiska regeringen inledde under 1950-talet.

Efter 1950-talets stora valframgångar, blev 1960-talet en ny tillbakagångsperiod för partiet. I slutet av 1960-talet var moderaterna det minsta borgerliga partiet i riksdagen.

1970 valdes Gösta Bohman till ny partiordförande och en ny period av dynamik och valframgångar följde. I valet 1979 blev Moderata Samlingspartiet det största borgerliga partiet.

Borgerlig samverkan:

Under 1960-talet verkade Högerpartiet för samverkan mellan de borgerliga partierna, för att få ett regeringsalternativ till socialdemokraterna, som endast med ett mycket kort avbrott hade styrt Sverige sedan 1932. Men det var först under 1970-talet som de tre partierna förmådde ena sig till ett politiskt alternativ.

Den borgerliga valsegern 1976 innebar att ett länge efterlängtat mål nåddes; den långa perioden av socialdemokratiskt regerande hade äntligen brutits. När centerledaren Thorbjörn Fälldin bildade den första borgerliga koalitionsregeringen, var det en stor framgång för vårt partis strävan efter borgerlig enighet.

Ideologisk offensiv:

Under 1970- och 80-talen skärptes partiets ideologiska profil. Från att tidigare ha varit ett parti som gjorde motstånd mot socialdemokraternas socialiserings- och centralstyrningspolitik, ändrades partiets framtoning. Vi blev partiet som presenterade ett eget politiskt alternativ. Sänkta skatter: Man skall kunna klara sig på sin lön när skatten är betald, utan att behöva vara beroende av bidrag! Ökad valfrihet: Ge den enskilda människan makt att få styra över sin egen vardag! Detta var krav som kom att drivas med allt större kraft.

Förverkligad valfrihet:

När Carl Bildt efter valet 1991 bildade en koalitionsregering bestående av fyra borgerliga partier, var det första gången sedan 1930 som Sverige hade en statsminister från vårt parti. Den regeringen förverkligade många av kraven som hade växt fram. Skattetrycket sänktes. Vårdnadsbidraget gjorde att föräldrarna själva kunde välja hur de ville ordna barnomsorgen. Skolpengen gav föräldrar och elever möjlighet att välja skola. Husläkarreformen gav patienterna möjlighet att välja läkare. De tre borgerliga regeringsåren innebar en valfrihetsrevolution.

Men den borgerliga regeringen hade också många svåra problem att hantera. Socialdemokraterna hade lämnat efter sig en ekonomi i fritt fall och en dramatiskt ökande arbetslöshet. Genom avregleringar och sänkta skatter skapades bättre villkor för näringslivet och därmed lyckades man vända utvecklingen. Sverige fick åter tillväxt och antalet jobb ökade. Men vändningen och uppgången kom alltför sent för att hinna få ordentligt genomslag i väljarkåren.

Efter valet 1994 fick Sverige åter en socialdemokratisk regering. Den har fört en återställarpolitik, som medfört att många av de problem som den borgerliga regeringen höll på att lösa, t.ex. den svaga tillväxten och den höga arbetslösheten, som nu har permanentats.

Som det största borgerliga partiet känner vi ett ansvar för att forma ett bättre alternativ än den socialdemokratiska regeringens politik. Med partimotionen "Förnyelsen av Sverige", som väcktes i riksdagen i september 1998, visar vi hur vi vill fortsätta den politik för ökad frihet, som påbörjades under regeringsåren 1991-94.

Partiordförande:

 • 1904-05 Gustaf Fredrik Östberg
 • 1905-06 Axel G. Svedelius
 • 1907 Hugo Tamm
 • 1908-12 Gustaf Fredrik Östberg
 • 1912-35 Arvid Lindman
 • 1935-44 Gösta Bagge
 • 1944-50 Fritiof Domö
 • 1950-61 Jarl Hjalmarson
 • 1961-65 Gunnar Heckscher
 • 1965-70 Yngve Holmberg
 • 1970-81 Gösta Bohman
 • 1981-86 Ulf Adelsohn
 • 1986-99 Carl Bildt
 • 1999-2003 Bo Lundgren
 • 2003- fortf Fredrik Reinfeldt

Moderatkvinnorna:

Kvinnorna inom partiet organiserades successivt. 1912 bildades den första kvinnoföreningen i Malmö. 1915 anställdes partiets första kvinnoombudsman. 1917 valdes den första kvinnan in i partistyrelsen. 1920 bildades ett centralt kvinnoråd i partiet. Den pådrivande kraften var Alexandra Skoglund, som också blev kvinnorådets första ordförande.

Partiets första kvinnliga riksdagsledamot blev Bertha Wellin 1922. 1950 fick kvinnorådet en självständigare ställning och tog namnet Högerns Kvinnoförbund. 1969 ändrades namnet till Moderata Samlingspartiets Kvinnoförbund (MSK) och 1978 till Moderata Kvinnoförbundet (MKF). Vid sin stämma 1997 upphörde MKF som förbund och omorganiserades till ett nätverk med namnet Moderatkvinnorna.

Moderata Ungdomsförbundet:

Ungdomsförbundet bildades 1934 och fick namnet Ungsvenskarna. Det var ett resultat av en slutlig brytning mellan partiet och Sveriges Nationella Ungdomsförbund (SNU). Eftersom SNU hade kommit att glida allt längre bort från partiets värderingar, beslöt man sig för att bilda ett nytt eget ungdomsförbund. Ungsvenskarnas förste ordförande var Torgil von Seth. 1946 bytte Ungsvenskarna namn till Högerns Ungdomsförbund. Sedan 1969 heter förbundet Moderata Ungdomsförbundet (MUF).

1949 bildades en särskild skolungsdomsorganisation inom ungdomsförbundet, med namnet Konservativ Skolungdom. 1969 bytte den namn till Moderat Skolungdom (MSU).

I regeringen:

Partiet har bildat regering 1906-11, 1917, 1923-24 och 1928-30. Partiet har också deltagit i samlingsregeringar 1905 och 1939-45 och i borgerliga koalitionsregeringar 1976-78, 1979-81 (båda tillfällena tillsamans med Centerpartiet och Folkpartiet) och 1991-94 (tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokratiska Samhällspartiet).

2006 är det åter dags för en moderatledd regering!
2010 fick den moderatledda alliansen fortsatt förtroende

Partiet har sju gånger innehaft statsministerposten:

 • 1905 Christian Lundeberg
 • 1906-11 Arvid Lindman
 • 1917 Carl Swartz
 • 1923-24 Ernst Trygger
 • 1928-30 Arvid Lindman
 • 1991-94 Carl Bildt
 • 2006 Fredrik Reinfeldt fortfarande
 
> Styrelsen
> Vår historia
> Budget
> Moderatgrupper genom tiderna
> Årsmöten

> Valresultat

>
Namnbyte
> Förverkligad valfrihet
> Partiordförande
> Moderatkvinnorna
> Ungdomsförbundet
> I regeringsställning o statsministerposter

> Klippanmoderaternas historia
> Bild arkiv

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ansvarig för sidan: jesper.hansen@moderat.se

eXTReMe Tracker