Notis / press

2017-12-06 Facebook
Vid kvällens kommunstyrelse fanns ett förslag om enhetstaxa för barnomsorg oavsett antal timmar. Förslaget innehöll också att alla som tar ut sin semester under perioden juni-augusti under 4 sammanhängande veckor skulle få betalningsfri månad i juli som kompensation för den fördyring detta innebär för föräldrarna.. Vi yrkade tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna att oavsett när semestern tas ut skulle juli månad vara betalningsfri. Det finns de som tar ut sin semester på andra tider. För oss är ”Valfriheten” viktig. Det är inte kommunen som genom ekonomiska styrningar ska tala om när man ska ta semester. Likabehandlingsprincipen är också viktig.
Tyvärr blev vi nedröstade av s, mp och c.
Men även ett bra beslut togs! Att inte gå vidare med Räddningstjänstfrågan.

2017-11-28 moderaterna.se
Ulf Kristersson talar på Forum för välfärd den 28 november
Se talet här.

2017-10-12 Facebook
Bra uppslutning kring att inte låta Klippans kommun släppa taget om Räddningstjänsten. Centern, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stod bakom Moderaternas yrkande i Kommunstyrelsen att inte låta Klippans Räddningstjänst gå upp i ett Räddningstjänstförbund. Enbart (S) och (L) stödde förslaget vilket innebar att det blev 7-6 mot förslaget.
Detta ärende borde därmed vara avgjort eftersom det inte borde behöva gå till Kommunfullmäktige. Om någon framtvingar att det ska till KF gäller det att alla som ska vara på sina platser också är det.

2017-10-01 moderaterna.se
Ulf Kristersson: Moderaterna ska vara ett parti för hoppfulla
Ulf Kristersson valdes enhälligt till partiordförande vid Moderaternas extra partistämma i Stockholm i dag. I sitt installationstal var Kristersson tydlig med att Sverige står inför många och stora problem. Men de går att lösa. Hoppfullhet är bättre än hopplöshet.
Det är nu dags att fokusera helt på de uppgifter vi har framför oss: att stärka Moderaterna i Alliansen, att stärka Alliansen i svensk politik och att stärka Sverige i världen.
Klicka och läs mer

2017-08-25 Facebook
Idag är en annan situation än igår! Vår partiledare har efter månader av turbulens och ständigt dalande opinionssiffror valt att lämna sitt uppdrag. Det negativa med detta är att vi nu står utan ledare och en tydlig uttalad inriktning på vad vi vill med Sverige. Dessutom kommer det nu en process som kommer att ta kraft och resurser för att snarast få fram en ny partiledare. Men jag väljer att lyfta det positiva i den nuvarande situationen. Jag är övertygad om att vi nu lättare än det sista halvåret kommer att kunna få fram vår politik. Sakpolitiska lokala frågor kommer nu inte att mötas med följdfrågor gällande vår partiledare och situationen kring denna. Med det sagt måste vi lokalt nu också växla upp och synas ännu mer för att sakligt möta och lyssna på våra medborgare. Vi har här ett ypperligt tillfälle att stärka vår ställning. Såväl lokalt som i större sammanhang. Och den chansen måste vi ta!!!

2017-08-24 Facebook
Info Räddningstjänsten och förslaget angående eventuellt samgående med Räddningstjänsten Skåne-Nordväst (Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga).
I alla våra beslut och som en grund i vår politik i allmänhet finns valfriheten och det kommunala själbestämmandet som tungt vägande argument. När nu ärendet om att vår Räddningstjänst som vi har tillsammans med Åstorp eventuellt ska lyftas upp i ett större sammanhang, är det dessa argument som i sammanhanget väger tyngst.
Jag och många av våra aktivaste moderater i Klippan, har de senaste månaderna haft diskussioner med representanter inom Räddningstjänsten. Vi har lyssnat in och dessutom försökt skapa oss en bild av situationen i sin helhet. Några saker som då framkommit är:
 – Stora delar av personalkåren har av olika anledningar
inte varit delaktiga i processen
 – Känslan är att inriktningen redan innan utredningsarbetet
påbörjades var mot ett samgående
 – Ett bedömande är att absolut max 30% av personalen är
positiva till ett samgående
 – Absoluta flertalet (för att inte säga alla) deltidsbrandmän
är negativa till ett samgående.
 – Perstorps Räddningstjänst står också för ett
ställningstagande. Man inväntar dock beslut från
Kippan/Åstorp. Mest troligt för att kunna ha dörren öppen
för ett förslag som bygger på att Perstorp skulle ansluta
sig till oss i Klippan/Åstorp om vi skulle säga nej en
förbundslösning. En sådan lösning tror vi dock tveklöst
skulle gagna vår situation, vår räddningstjänst och dess
verksamhet.
 – Fullständig ekonomisk rapport går inte att få fram!!!
 – Idag kostar Räddningstjänsten i Förbundet ca
950:-/invånare och år. (Förbundets uppgifter)
 – Idag kostar vår egen Räddningstjänst ca ca
810:-/invånare och år. (Egna uppgifter)
Observera att detta är en ansenlig skillnad till vår fördel. Skulle ett samgående bli aktuellt, är det sagt att vår insättning kommer att vara vår nuvarande budget plus de overheader/tjänster som tillkommer genom ett samgående. Troligt blir då sanningen att vi helt skulle tappa vårt självbestämmande om vår Räddningstjänst, samtidigt som det skulle bli avsevärt dyrare inom kort.
Efter allt informationsinhämtande och diskussioner i olika sammanhang och grupper, har vi Moderater i Klippan därför på det senaste gruppmötet tagit ställning för att AVSLÅ förslaget om ett samgående med Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
PS: I Åstorp var majoriteten delad vilket gjorde att kommunstyrelsen AVSLOG förslaget till ett sammangående. Ärendet har dock ännu inte varit uppe i Åstorps fullmäktige ännu.

2017-07-31 Facebook
M.a.a brand i Ljungbyhedsskolan:
Strax före midnatt natten till idag (31/7) utlöstes ett automatlarm på Ljungbyhedsskolan. När brandkåren strax därefter kom dit var den mest östra delen (träbyggnaden) redan övertänd. Inriktningen blev därför att rädda kvarvarande byggnader, vilket de 5 räddningskårerna lyckades ritigt bra med. Nuläget är att träbyggnaden totalförstördes och att den intilliggande tegelbyggnaden (”huvudbyggnaden”) klarade sig. Dock sot- och rökskadades den byggnaden, speciellt mycket på nedanvåningen. Sanering av sot och rök har redan påbörjats. Tidigt i morse satt berörda chefstjänstemän i möte för att påbörja konsekvensbeskrivningen av det inträffade. Inriktningen är att skolan ska starta precis som planerat den 16/8. Alternativa lokaler håller också på att inventeras ifall lediga utrymmen på den kvarvarande delen av skolan inte kommer att räcka till. Skola, fastighet och kommunledning kommer den närmsta tiden att jobba för att bilden ska bli klarare så att politiken kommer att få underlag för kommande ställningstagande. Samtidigt som det som inträffat är helt förfärligt och oerhört tråkigt måste vi ändå snabbt blicka framåt för att se hur vi på bästa sätt hanterar de nyuppkomna förutsättningarna. Parallellt med det kommunala arbetet, pågår en utredning av brandförsvar och polis för att säkerställa hur och av vad som branden uppstod. Tyvärr gick vår motion från i våras gällande uppsättning av övervakningskameror inte igenom, vilket i sammanhanget säkert skulle underlättat detta arbete. Jag kommer den närmsta tiden ständigt att hålla mig helt uppdaterad genom de olika ledningsgrupper och tjänstegrupper som är igång i ärendet. När ny information av vikt kommer fram kommer jag att på olika kanaler vidareinformer om detta. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort beröm dels till vår fantastiska räddningstjänst som genom ett antal rådiga ingripanden lyckades rädda alla intilliggande byggnader. Dels till vår kris och säkerhetssamordnare Göran Tesfai Skoglund som genom otroligt bra förebyggande arbete sett till att vi har en organisation på bredden som kan hantera denna typ av händelser.

2017-07-26 Facebook
POLITISKT LEDARSKAP . . . Mer eller mindre obefintligt!
Ni har hört mig säga det förr!!! Såväl på lokal, regional som nu också på riksnivå!!! Det får mig att tro att eftersom det finns en systemati i detta, så är det socialdemokratins syn på hur politiskt ledarskap ska bedrivas som vi nu ser. Det är möjligt att ett politiskt ledarskap byggt på en konstig blandning av arrogans, självgodhet och nonchalans gjorde sig på 60- och 70-talet. I det moderna Sverige förtjänar våra medborgare bättre än så. Om vi synar nuvarande situation lite på djupet kan vi snart också konstatera att ”haveriet” sträcker sig långt bortom Transportstyrelsen.

2017-06-29 Facebook
Kort rapport från veckans Kommunstyrelsemöte:
1. Vi moderater presenterade vårt budgetförslag inför 2018. Det inrymmer satsningar på 14,2 Msek utöver S-majoritetens budget. Dessa fördelar vi på BUN 5,5 Msek (förskola och pedagogisk omsorg), SOC 4,5 Msek (äldrevården) och 4,2 Msek vill vi satsa på ”en levande landsbygd”. Vi finansierar alla de 14,2 Msek genom ett effektivitetskrav på 1,1% (totalt ca 9,9 Msek) för verksamheterna (organisatoriska och strukturella förändringar och INTE en reducering av personal i den direkta verksamheten). Dessutom vill vi sänka kravet på finansaförvaltningen gällande det som kallas för ”god ekonomisk hushållning” från ett resultat på 2% till 1,5% vilket i sig ger tot 4,3 Msek.
2. Försäljning av ”Emgårdska tomten”. Vi tillsammans med L, Kd, Mp och Sd röstade mot S-majoritetens förslag på försäljning. Vi har ingenting emot att tomten säljs. Vi har heller ingenting emot att den bebyggs. Men . . . eftersom tomten är så strategiskt viktig och det till hösten ska genomlysas vilka våra nuvarande och kommande behov är avseende olika typer av boendeformer, tror vi det kan vara klokt att i detta läget ha lite is i magen. Tomten blir inte mindre attraktiv för det, men vi från kommunens sida kommer mer att kunna precisera hur tomten ska nyttjas. Tack vare att Sd röstade för vårt avslag till försäljning, och Mp valde att rösta mot sina majoritetsvänner, vann vårt avslagsyrkande.

2017-05-24 Facebook
Nu närmar sig tidpunkten för att avgöra om Väpnaren ska få fortsätta att vara i privat drift eller om kommunen ska ta över. För våra äldres skull, som bor där, och för personalens skull hoppas vi att få majoritet för att fortsätta som hittills. Upphandlingen avslutas i månadsskiftet och vi ska ta beslut i socialnämnden vid ett extra sammanträde den 13 juni.

2017-05-25 Facebook
Vart tog ansvaret och det sunda förnuftet vägen???
Igår vid Barn och Utbildningsnämndens (BUN) möte blev jag nog mer ledsen och frustrerad än arg.
På sittande möte, där vi ska besluta om att avsätta medel för den nya skolan i kommunen, lägger majoriteten (S, C och Mp) fram ett förslag där de vill att 94 miljoner ska avsättas för Vedby skolas renovering och ombyggnad. Helt utan demokratisk process, förankring hos övriga partier och tillräckligt med beslutsunderlag.
94 miljoner är mycket pengar!!!
Utan underlag som t.ex. befolkningsstatistik, behovs- och konsekvensanalys, detaljplanering för byggandet i kommunen är det inte ansvarsfullt att ta detta beslut. Förvaltningen hade dessutom precis innan föredragit att det inte fanns något akut behov att vid detta möte besluta om övriga skolar.
Jag kan inte förstå att den politiska ledningen i detta läge väljer att ta ett beslut och köra över oppositionen . . .
Varför inte avvakta och invänta ett beslutsunderlag där en helhetsbild presenteras och ett beslut tas utifrån kommunens bästa och ett barn- & boendeperspektiv . . .
”Ett beslut där alla är delaktiga – Är ett starkt beslut!”
Nu blev det inte så och vi från KlippanAlliansen (M, KD och L) reserverade oss mot beslut.
Vi, Moderater, är inte emot att Vedby skolan ska renoveras och byggas om. Det finns sedan tidigare ett beslut om att kommunens skolor efter hand och behov ska renoveras och bli 2-parallelliga, dvs 2 klasser i varje årskull.
KlippanAlliansens förväntningar inför detta möte var att
1. Besluta om medel för den nya skolan som ska ersätta Bofinken.
2. Diskutera behov och vilka underlag som behövs för att ta bra beslut om övriga grundskolor (Antilopen, Pilagård, Snyggatorp och Ljungbyhed). Vårt fokus ligger just nu på grundskolorna och vi (M) vill kunna ta bästa tänkbara beslut.
Hur det nu blir med övriga skolor är nog skrivet i stjärnorna. Pengar växer inte på träd och kommunens ekonomi är som säkert många vet, inte i topp.
Jag kan bara beklaga detta beslut och med sorg i hjärtat se att åter igen kör majoriteten sitt eget race utan någon som helst hänsyn till demokratisk process eller vad som är bäst för kommunen ur ett helhetsperspektiv. BUN:s beslut går nu vidare till Kommunstyrelsen och sedan till Kommunfullmäktige där det slutliga beslutat kommer att tas.

2017-04-03 Facebook
På Emgårdska tomten ville vi låta en privat intressent bygga ett Vårdboende och Treklövern ett Trygghetsboende. Dessutom ville vi bygga ett LSS-gruppboende med 8 lägenheter. Detta var 2014.
En perfekt tomt mitt i centrum med nära till allt för våra äldre och personer med funktionsnedsättning.
Nu ser det ut som om den styrande majoriteten ”kastar ut barnet med badvattnet” genom att låta Treklövern bygga ett 8-våningshus där. Oavsett vem som ska driva ett vårdboende, kommunen eller en privat entrepenör, så är platsen som gjord för detta.

2017-03-30 Facebook
På tisdagens fullmäktige reserverade vi moderater oss tillsammans med övriga KlippanAlliansen mot förslaget på ny organisation för Arbetsmarknad och Integration. Anledningen var att vi tycker att rent organisatoriskt ska sådana frågor haneras under kommunstyrelsens vingar. Samtidigt påtalade vi hur illa detta ärende hanterats. Som beslutet nu blev, ska Arbetsmarknad och Integration in under BUN . . . som inte ens yttrat sig i ärendet. Då vi på förra KF påtalade detta och lyckades få ärendet återremiterat trodde vi att BUN skulle få möjlighet till detta. Men när man dagen efter kl 13.30 åter lägger fram ärendet som ett x-tra ärende på KSAU (vilket vi motsatte oss men blev nerröstade), förstod vi att så inte skulle bli fallet. Så det ärende som nu kom upp till fullmäktige var exakt detsamma som tidigare. Varken mer eller mindre utredningar gjorda. Fortfarande bristfälliga underlag. Fortfarande ett BUN som hållits utanför. Ett i alla hänseende mycket gott exempel på maktmissbruk, enligt mitt sätt att se på saken. Tack alla ni som var på plats.

2017-03-08 HD ”Min mening”
Idag tar jag upp i HD ”Min mening Klippan” om Barn- & utbildningsnämndens arbetssätt. Nämnden tar mer än få beslut, så besluten måste tas någon annanstans, vilket jag anser är avsaknad av politisk styrning. . .

Min mening: ”Demokrati är bara ord för Socialdemokraterna”
Helena Dådring (M), 2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, är missnöjd med hur S agerar i den praktiska politiken.
Klicka och läs!

2017-02-28 HD ”Min mening”
Skriver idag i HD med tydlighet gällande lokalt samarbete med Sverigedemokraterna.
Min mening: Tar Sverigedemokraterna i Klippan sitt ansvar?
I Sverige har vi ett demokratiskt system som bygger på att vi röstar fram partier och personer som företräder oss medborgare.
Klicka och läs!

2017-02-27 Facebook
Kort rapport från Barn & utbildningsnämnden möte idag.
Nämndens Bokslut 2016 föredrog och godkändes. Det finns många saker som kan bli bättre . . .
* Sysselsättning för målgrupp 16-20 år som inte valt gymnasiet eller att arbeta . . .
* Ökat stöd för barn/unga i sitt lärande. . .
* Bredda arbetet med mångfald och sluta stirra sig blind på nationalitet . . . Mångfald är så mycket mer!
* Skolan ska vara en trygg och trivsam ”arbetsplats” såväl för elever som för personal . . .
* Öka personalens möjlighet att vara pedagogisk personal och inte administratörer . . .
Det är några områden som har förbättringsmöjligheter
Vi fick även information om att förskoleverksamheten ställs inför nya utmaningar nu när Sv.kyrkans förskolor ska avvecklas. Generellt brukar det vara kö till förskola på hösten och efter jul och med två förskolor mindre lär ju inte köerna bli kortare . . . Jag hoppas att många av dessa ”köfamiljer” inser att det även finns DAGBARNVÅRDARE som kan ta hand om barnen. En unik möjlighet som tyvärr många missar. Valmöjlighet är viktigt och alla barn passar inte in i förskolans verksamhet. I Klippan kan vi välja (y)
En ny förskola är på gång, men det lär ta några år innan den är klar att ta i bruk.
Det var väl dessa två ärenden som mötestid lades på. Totalt varade mötet denna gång knappt en timme. Ett beslut togs och det var att godkänna Bokslut 2016.
Vi fick också information om det vite på 20 000:- som kommunen ska betala. Det är ett gammalt ärende, men handläggningstiden hos förvaltningsrätten är lite ”smålång”, så ärendet var åtgärdat innan det kom upp i rätten. Så kan det gå. . .

2017-02-01 Facebook
Kort rapport från dagens KS:
Ärende 2: Här beslutades att Turistinformationen skulle vara kvar på samma plats och med i stort sett samma inriktning även de kommande åren. Vi Moderater, med stöd av övriga KlippanAlliansen och Sd, ansåg att Turistinformationen skulle samlokaliseras med biblioteket. Dels för att man då frigör ca 120 000/år (hyra av lokaler) som skulle kunna användas till ytterligare utveckling av turistinformation/öppethållande. Dels för att de totalt ca 2000 besök / år som turistbyrån har, med säkerhet åtminstone skulle 10-dubblas. Den allt mer digitaliserade världen gör dessutom att fler och fler använder sociala medier, vilket gör att en hel del kommuner till och med helt plockat bort sina ”turistbyråer” för att istället anpassa sig helt utifrån de förutsättningar och ”verklighet” som råder. Vårt ställningstagande i frågan skulle kunna ses som en anpassning mot detta.
Ärende 4: Justering av anläggningstaxan för den allmänna vatten och avloppsanläggningen: Länsstyrelsen håller på att sätta ner foten och kommer inom kort att verka tvingande mot oss kommuner. De kommer att kräva att där det idag finns större samlingar hus utan kommunalt vatten (Smålanden, Bonnarp, Kungsleden mfl), där kommer Länsstyrelsen att tvinga kommunen att bygga ut kommunalt (vatten-) och avloppssystem. Eftersom det inte är skattefinansierat, utan är VA-kollektivets uppgift att finasiera en sådan utbyggnad, krävs ökade taxor. Om vi skulle välja att inte höja taxan utan låta den enskilde husägaren i dessa områden ansvara för dessa av Länsstyrelsen pålagda och nya kostnader, skulle detta kunna bli en kostnad för den enskilde på upp mot 350 000 (där huset kanske inte är värderat i ens så mycket!!!) Detta tycker vi är helt orimligt. Därför ställde vi oss bakom ett förslag som säger att anläggningstaxan höjs från 61 000 till 90 000:-. Eftersom det är stror osäkerhet hur utbyggnade framöver kommer att se ut, tog vi inget beslut om ”steg 2” i höjningen som kanske också kommer att bli aktuellt framöver. Men för det krävs i så fall nytt beslut om några år.
Ärende 7: Ny organisation avseende arbetsmarknad och integration kommer nu att landa i BUN:s organisation. Detta reserverade vi i KlippanAlliansen oss mot till fördel för eget förslag där vi yrkade på att dessa viktiga frågor definitivt ska ägas av kommunstyrelsen.

2017-01-27 HD ”Min mening”
Skriver idag i HD tillsammans med mina gruppledarkollegor i KlippanAlliansen. Den bristfälliga och ibland till och med helt saknade politiska styrningen får stora konsekvenser för kommunen. Och i detta finns det bara förlorare.
Min mening: Klippans styre visar sitt ointresse för medborgarna
Inte sällan hörs toner från den socialdemokratiska majoriteten om hur man värnar den enskilde medborgaren och speciellt de mest utsatta.
Läs mer!

2017-01-25 Facebook 
Kort rapport från gårdagens fullmäktige:
– Moderat motion gällande att ta fram policy för användandet av sociala medier i skolan: Bifallen
– Moderat motion angående utbildning för politiker och tjänstemän i ämnet urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk: Bifallen
Bra att vi har en aktiv fullmäktigegrupp som är ”på” när det gäller att motionera.
SD hade också uppe en motion som gällde kameraövervakning. Denna avslogs dock. I grund och botten var det en bra motion där vi ställde oss bakom deras första ”att-sats” som innebar att pga anledning skulle kameror sättas upp på Ljungbyheds skola. Den andra ”att-satsen” kunde vi däremot inte ställa oss bakom eftersom den innebar ett generaliserande som gick ut på att där det nästa gång infann sig besvär som skadegörelse mm, skulle också kameror sättas upp. Vi anser att varje fall är unikt och skall tas upp för separat beslut.

2017-01-12 HD ”Min mening”
Mycket bra sammanfattat av vår representant i socialnämnden! I Klippan ska vi kunna betydligt bättre än så här! Men då krävs det en politisk styrning värd namnet!!!
Min mening: Halvtidsresultat – Det går utför!
Oppositionspolitiker i socialnämnden i Klippan är kritisk till utvecklingen. Vad har hänt med S-styret i Klippan? När man nu efter ”halvtid” gör en utvärdering av hur Klippans kommun fungerar och fungerat med ett rödgrönt styre blir man minst sagt orolig!
Läs mer!

2017-01-07 Facebook
Vem styr i Klippans kommun?
Ja, åtminstone är det oklart i Socialnämnden.
Alltför mycket har under de senaste året blivit oklart om vad man vill. Flera förslag har tagits fram och sedan har man backat när protesterna blivit för stora. Den politiska majoriteten låter tjänstemännen sköta verksamheten utan politisk styrning och tvingas därmed vara defensiva i stället för att offensivt styra.
En grundregel inom politiken är:
1. ”VAD som ska göras” beslutas av politiken.
2. ”HUR det genomförs” beslutas av tjänstemännen. Tänk Dig två ringar som heter ”Vad” och ”Hur” som läggs bredvid varandra och låt dem gå in lite in i varandra. Det område som då bildas skapar en yta där den politiska ledningen tillsammans med tjänstemännen måste vara lyhörda och uppfatta vilka frågor som kan tyckas vara Hur- eller Vad frågor.
Som det nu framställs från majoriteten så ska vi inte lägga oss i hur det sköts utan enbart vad som ska göras.
Det är INTE ”huggit i sten”, vem som beslutar Vad eller Hur.
Dialog mellan politik och tjänstemän är viktigt för att allt ska fungera på ett bra sätt mot medborgarna. Vi ska värna om medborgarna och företräda dem, det är det vi är valda till.
Var finns det politiska ledarskapet?

2017-01-06 Facebook
Halvtid – Det går utför!
Vad har hänt med S-styret i Klippan? När man nu efter ”halvtid” gör en utvärdering av hur Klippans kommun fungerar och fungerat med ett rödgrönt styre blir man minst sagt orolig!
Det är också förvånansvärt att just Socialdemokraterna, stödda framförallt av Miljöpartiet men även Centerpartiet som har gått i fällan att spara sig ur ”krisen” genom att dra in på verksamheter för våra äldre och personer med någon form av funktionsnedsättning.
1. uppsökande verksamheten för 80 + är borta
2. sociala aktiviteter i form av musikunderhållning har halverats
3. kraftiga höjningar av kostnader för mat på våra boenden med 400
kr/mån
4. från att ha varit gratis uppgår nu kostnaden för fallförebyggande
åtgärder (f.d ”Micke Mek”) till 80 kr/besök
5. En välfungerande dagverksamhet för personer med påbörjad
demens läggs ner i Klippan.
6. 63 kommuner i landet avstår från att höja maxtaxan men inte Klippan
trots att man redan ålagt våra äldre stora ekonomiska höjningar
7. Daglig verksamhet för personer med funktionshinder har varit ett
”flaggskepp” för Klippans kommun uppbyggt av en tidigare
enhetschef. Nu monteras denna verksamhet ned. Ett exempel på
detta är Caféverksamheten på kommunhuset och Tegelbruksskolan
som ska försvinna. Här har ett antal personer känt sig behövda och
omtyckta på en riktig arbetsplats.
Vart är (S) på väg? Jag känner inte igen det parti som alltid sagt sig ha värnat om de ”svaga” i samhället. Det förvånar mig att Miljöpartiet men även Centern till stora delar fallit offer för den nya (S)-politiken.